Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem Finansowym pozwala na ujęcie ryzyka finansowego w konkretne ramy organizacyjne i zapewnienie skuteczniejszej transparentności operacyjnej. Na System składają się dwa elementy: Polityka Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Procedury Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Po wprowadzeniu zapisów obu dokumentów w życie Klient odnotowuje korzyści organizacyjne w postaci:

  • zwiększenia przejrzystości procesów zarządzania ryzykiem,
  • jasnego określenia zakresów obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób w Spółce,
  • usprawnienia i usystematyzowania procesów podejmowania decyzji.

Wdrożenie zarówno polityki jak i procedur poprzedzone jest ewaluacją przedsiębiorstwa pod kątem ryzyka finansowego. Istnienie systemu nie pozostawia miejsca na ryzykowne operacje podejmowane przez pracowników i dokładnie opisuje jakie działania mogą podejmować.