Doradztwo bieżące

Doradztwo bieżące

Temat ryzyka finansowego w istotny sposób wpływa na długoterminowy wynik firmy. Zmiany kursów walutowych, zmiany stóp procentowych oraz zmiany cen surowców w istotny sposób mogą zniwelować wysiłki sprzedażowe i osiągane zyski w długim terminie. Współpraca bieżąca z Domem Maklerskim AFS oznacza następujące korzyści:

1. Audyt dotychczasowych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie zarówno przez pryzmat przyjętego podejścia do ryzyka walutowego, stosowanych narzędzi jak i realizowanych przez banki marż przy zawieranych transakcjach (dochodzących czasami do 1% nominału transakcji);

2. Posiadanie własnego analityka walutowego którego celem jest codzienna analiza rynku w oparciu o bieżące potrzeby klienta;

3. Bieżąca kontrola rynku walutowego połączona z analizą marż banków oraz wskazywaniem optymalnych momentów do zwarcia transakcji kupna/sprzedaży walut- zarówno spotowych jak i terminowych (transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmian kursów walutowych);

4. Optymalizacja/Przygotowanie strategii podejścia do ryzyka walutowego w oparciu o indywidualnie istniejące u Klienta ryzyko(podejście na bazie przepływów walutowych lub zarządzanie kursami fakturowymi);

5. Możliwość przejęcia przez DM AFS procesu negocjacji transakcji walutowych w bankach w imieniu klienta na bazie otrzymanego przez Klienta pełnomocnictwa;

6. Dostęp do wyselekcjonowanych informacji rynkowych w postaci analiz rynku walutowego z prognozami wybranych par walutowych wysyłanych na adres mailowy oraz krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych na komórkę;