O FIRMIE?

Dom Maklerski AFS Sp. z o.o. działając na podstawie udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego licencji oferuje Państwu możliwość skorzystania z 20 letniego doświadczenia  swoich pracowników w następujących dziedzinach:

Opracowywanie analiz i strategii
Doradztwo bieżące
Tworzenie zintegrowanych systemów
Przeprowadzenie audytów finansowych i optymalizacji
Wdrażanie polityki zarządzania ryzykiem, procedur oraz rachunkowości zabezpieczeń
Dostarczanie kompleksowych narzędzi informatycznych wspierających proces zarządzania ryzykiem finansowym

HISTORIA

Dom Maklerski AFS działa na rynku od 2004 roku. Początkowo istniał pod nazwą Advanced Financial Solutions Sp. z o.o. Firma została założona przez byłych pracowników departamentu skarbu, którzy widząc rozbieżność interesów banków i przedsiębiorstw w kwestii zarządzania ryzykiem, postanowili założyć firmę, której misją będzie dostarczenie przedsiębiorstwom niezbędnych narzędzi i usług do efektywnego zarządzania ryzykiem finansowym (ryzyko walutowe, stóp procentowych oraz surowców) oraz podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

historia afs historia afs

KIM JESTEŚMY

Dom Maklerski AFS to:

Zespół Ekonomistów pracujących naukowo i wspierających konsultantów

Spółka skoncentrowana na rzeczywistych potrzebach swoich Klientów, oferująca jedynie dedykowane rozwiązania

Nieobciążona relacjami biznesowymi powodującymi konflikt interesów

Jedyna firma spoza sektora bankowego podająca prognozy dla agencji Reuters

Firma niezależna od banków, instytucji finansowych, sprzedawców instrumentów finansowych

Doświadczeni negocjatorzy wywodzący się również ze świata dealerów walutowych

JAK DZIAŁAMY?

Główna przewaga Domu Maklerskiego AFS opiera się na stosowanym przez nas podejściu, polegającym na nastawieniu na konkretne potrzeby naszych Klientów. W Domu Maklerskim AFS nie przygotowujemy gotowych produktów, analiz i strategii, lecz na bieżąco analizujemy sytuację gospodarczą naszych Klientów, by proponowane przez nas rozwiązania odpowiadały rzeczywistym potrzebom obsługiwanych przez nas Firm.

W rzeczywistości każde przedsiębiorstwo jest unikalne w swoim działaniu i sytuacji biznesowej. Ciągły kontakt z naszymi Klientami pozwala na uzupełnianie informacji i efektywne działania doradcze. W Domu Maklerskim AFS nie oferujemy hipotetycznych rozwiązań, ale zajmujemy się rzeczywistymi problemami naszych Klientów. Każdy Klient DM AFS ma do dyspozycji własnego Konsultanta, który:

1. Monitoruje rynek walutowy od 9:00 do 17:00 i zapewnia kontakt telefoniczny w momencie wystąpienia na rynku istotnych wydarzeń.

2. Ma obowiązek znać pozycję walutową Klienta i starać się o uzyskanie jak najlepszych warunków transakcji, doradzając moment jej dokonania i negocjując parametry.

3. Na bieżąco monitoruje parametry zawieranych transakcji zakupu lub sprzedaży walut celem optymalizacji struktury kosztowo przychodowej.

Współpraca jest realizowana przez doświadczonych pracowników, którzy zdobywali wiedzę na renomowanych uczelniach, a pogłębiali ją w pracy dla najpoważniejszych instytucji finansowych. W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych w Domu Maklerskim AFS praktykanci są jedynie wsparciem zespołów projektowych, a nie główną siłą napędową prac. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność obcowania ze znakomitymi specjalistami, a nie osobami uczącymi się zawodu. Wiedza i umiejętności naszych pracowników wspierają autorskie i unikalne w skali krajowej narzędzia informatyczne służące do analizy ryzyka i wyceny instrumentów finansowych. Dzięki wykorzystaniu najnowszych zdobyczy ekonometrii i inżynierii finansowej, a także dostępu do aktualnych danych rynkowych, pracownicy DM AFS są w stanie przeprowadzać analizy o stopniu złożoności nieosiągalnym w żadnej polskiej instytucji finansowej.

STRUKTURA

Zarząd

Prezes Zarządu

Włodzimierz Kacperski

kacperski@dmafs.pl

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Tomczyński

tomczynski@dmafs.pl

Biuro Klientów Instytucjonalnych

Biuro Analiz i Nowych Projektów

Dział Sprzedaży

Biuro Głównego Ekonomisty

Compliance Officer

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. działając zgodne z najwyższymi standardami rynku finansowego i najlepiej pojętym interesem Klienta, stosuje się do „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. z wyłączeniem zasad określonych w paragrafach 53 – 57.

Obowiązujący tekst dokumentu można znaleźć: tutaj

UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

Zgodnie z artykułem 98a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z późn. zm. Dom Maklerski AFS sp. z o.o. nie jest zobligowany do upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową. Dom Maklerski AFS sp. z o.o. nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 lub ust. 4 pkt 1 w/w ustawy.

SPOSÓB ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI KLIENTÓW

1. Wszelkie skargi, wnioski lub reklamacje dotyczące wykonywania przez Dom Maklerski AFS sp. z o.o. czynności maklerskich mogą być składane tylko i wyłącznie w formie pisemnej poprzez przekazanie, osobiście lub listownie, do Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. pisma zawierającego skargę, wniosek lub reklamację.

2. Skargi, wnioski lub reklamacje powinny zostać złożone przez Klienta w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym czynność, której dotyczy skarga, wniosek lub reklamacja została wykonana/zaniechana lub powinna zostać wykonana/zaniechana.

3. Skargi, wnioski lub reklamacje rozpatrywane są przez wyznaczonego i upoważnionego przez Zarząd Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. pracownika nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Odwołania w sprawach skarg, wniosków lub reklamacji mogą być składane tylko i wyłącznie w formie pisemnej poprzez przekazanie, osobiście lub listownie, do Zarządu spółki pisma zawierającego odwołanie.

5. Odwołania rozpatrywane są przez Zarząd spółki nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

6. Pismo zawierające odpowiedź na skargę, wniosek lub reklamację albo odpowiedź na odwołanie, o którym mowa w pkt. 4, Dom Maklerski AFS sp. z o.o. przekazuje bezpośrednio za poświadczeniem odbioru lub wysyła listem poleconym na adres podany w skardze, wniosku lub reklamacji albo odwołaniu. Odpowiedź ta jest ostateczna i zamyka drogę postępowania reklamacyjnego.

7. W sprawach wymagających czynności wyjaśniających termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do jednego miesiąca.

8. W każdy poniedziałek w siedzibie Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. w godzinach od 14:30 do 17:00 upoważniona osoba przyjmuje Klientów w sprawie reklamacji lub wniosków.

9. W przypadku reklamacji związanej z wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych przez Podmiot Realizujący Zlecenie, reklamacja składana przez Klienta w Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. jest przekazywana do Podmiotu Realizującego Zlecenie. W tym przypadku tryb i sposób rozpatrywania reklamacji oraz udzielania informacji Klientowi określa regulamin Podmiotu Realizującego Zlecenie.

RAPORT OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA W DOMU MAKLERSKIM AFS SP. Z O.O. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zgodnie z treścią §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” przyjętymi uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF z dnia 2014 roku poz. 17) Rada Nadzorcza przeprowadziła w dniu 15.02.2021 roku ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. w 2020 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizacje, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
Zakres stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego podlega corocznej weryfikacji w okresie pierwszego kwartału.

Rozdział 1 „Organizacja i struktura organizacyjna”

Organizacja Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. jest odzwierciedlona w strukturze organizacyjnej opublikowanej na stronie internetowej spółki. Struktura jest transparentna i adekwatna do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz związanego z nią ryzykiem. Zakres zadań i obowiązków oraz odpowiedzialność i podległość służbowa zostały dokładnie opisane w Regulaminie organizacyjnym obowiązującym w spółce. Procedury oraz Regulaminy, są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do zmieniającego się otoczenia prawnego. Pracownicy spółki posiadają niezbędną wiedzę i wykształcenie do wykonywania powierzonych im obowiązków.

Prawa pracowników są chronione, mają oni zapewniony dostęp do informacji o zakresach uprawnień, obowiązkach i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych. W spółce została wdrożona procedura informowania o nieprawidłowościach- whistleblowing

W Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. wdrożono System Zarządzania Ryzykiem, którego głównym celem jest zarządzanie ryzykami związanymi z działalnością spółki, jak również zapewnienie ciągłości działania w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń w działalności.

Rozdział 2 „Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej”

Biorąc pod uwagę, że w Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. wszyscy udziałowcy zasiadają w Zarządzie Spółki należy przyjąć, że posiadają oni pełen dostęp do informacji, jak również współdziałają w realizacji celów spółki, w tym zapewnienia jej bezpieczeństwa działania.

Wszystkie transakcje z podmiotem powiązanym, w tym podnoszenie kapitału w Domwaluty.pl sp. z o.o., były poprzedzone wydaniem opinii Rady Nadzorczej.

Spółka kolejny rok obrotowy zatrzymuje cały wypracowany wynik finansowy przeznaczając go na kapitał zapasowy.

Rozdział 3 „Organ zarządzający”

Zarząd Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. ma charakter kolegialny. Indywidualne kompetencje poszczególnych Członków Zarządu spółki dopełniają się w taki sposób, aby możliwe było zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania ryzykiem działalności. Zarząd spółki jest jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością spółki. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności określony został w Regulaminie organizacyjnym obowiązującym w spółce.

Rozdział 4 „Organ nadzorujący”

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad sprawami Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. kierując się przy wykonywaniu swoich obowiązków dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie spółki. Rada Nadzorcza zatwierdza i nadzoruje realizację strategii zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad skutecznością zarządzania ryzykiem.

Rozdział 5 „Polityka wynagradzania”

Dom Maklerski AFS sp. z o.o. prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej. Ustalona polityka wynagradzania nie stanowi zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności spółki.

Rozdział 6 „Polityka informacyjna”

Polityka informacyjna jest przejrzysta i uwzględniająca potrzeby Klientów. Polityka informacyjna w zakresie przysługujących Klientom środków ochrony w relacjach z Domem Maklerskim AFS sp. z o.o. została określona odrębnie w obowiązujących w spółce Zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewniając wnikliwą, obiektywną i zgodną z przepisami prawa obsługę procesu reklamacyjnego.

Rozdział 7 „Działalność promocyjna i relacje z klientami”

Działalność promocyjna spółki jest prowadzona z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, przekaz reklamowy jest rzetelny.

Rozdział 8 „Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne”

W Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. działa efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej wprowadzony przez Zarząd i nadzorowany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza okresowo dokonuje oceny mechanizmów oraz skuteczności kontroli wewnętrznej w ramach kontroli Zespołu Audytu Wewnętrznego.

Roczne sprawozdania finansowe spółki są przedmiotem badania przez niezależny podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Rozdział 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”

W związku z niewykonywaniem przez Dom Maklerski AFS sp. z o.o. działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Rada Nadzorcza zaleca, aby wyłączyć ze stosowania przez spółkę zasad określonych w paragrafach 53-57 i umieścić stosowną informację o odstąpieniu od stosowania tych zasad na stronie internetowej spółki.

Podsumowanie

Rada Nadzorcza w oparciu o wyniki dokonanego przeglądu aktualnie istniejących regulacji stwierdza, że w roku 2020 Dom Maklerski AFS sp. z o.o. jako instytucja zaufania publicznego prowadził działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykładając szczególną uwagę do profesjonalizmu i etyki osób zarządzających spółką.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza uznaje, że w 2020 roku Dom Maklerski AFS sp. z o.o. stosował Zasady zawarte w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, należycie i adekwatnie do charakteru i skali prowadzonej działalności.

Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię dotyczącą stosowania w Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku.

Raport Ocena Rady Nadzorczej Stosowania w Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2020 roku został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 15 lutego 2021 roku, a następnie opublikowany na stronie internetowej oraz przekazany Walnego Zgromadzeniu.