O firmie

Licencjonowany Dom Maklerski

Poznaj nas bliżej

Dom Maklerski AFS Sp. z o.o., działając na podstawie udzielonej w 2010 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego licencji, oferuje Państwu możliwość skorzystania z 20-letniego doświadczenia swoich pracowników w następujących dziedzinach:
Doświadczenie budowane przez lata

Historia naszej firmy

Dom Maklerski AFS działa na rynku od 2005 roku. Początkowo istniał pod nazwą Advanced Financial Solutions Sp. z o.o. 

Firma została założona przez byłych pracowników departamentu skarbu wiodących instytucji międzynarodowych, działających na polskim rynku. Widząc rozbieżność interesów banków i przedsiębiorstw w kwestii zarządzania ryzykiem, postanowiliśmy założyć firmę, której misją będzie dostarczenie przedsiębiorstwom niezbędnych narzędzi i usług do efektywnego zarządzania ryzykiem finansowym (ryzyko walutowe, stóp procentowych oraz surowców) oraz podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

2021

Dom Maklerski AFS najlepszym prognostą kursów walutowych EUR/PLN i USD/PLN w konkursie „Gazety Giełdy Parkiet”!

2018

Miesięczna ekspozycja portfela klientów przekroczyła 500 mln PLN

2016

Miesięczna ekspozycja portfela klientów przekroczyła 300 mln PLN

2011

Uruchomienie internetowego kantoru Domwaluty.pl

2010

Uzyskanie od KNF licencji maklerskiej na prowadzenie działalności w obszarze doradztwa inwestycyjnego

2005

Rozpoczęcie działalności

Witaj na naszej stronie

Dom Maklerski AFS

Główna przewaga Domu Maklerskiego AFS opiera się na stosowanym przez nas podejściu, polegającym na nastawieniu na konkretne potrzeby naszych Klientów. W Domu Maklerskim AFS nie przygotowujemy gotowych produktów, analiz i strategii, lecz na bieżąco analizujemy sytuację gospodarczą naszych Klientów, by proponowane przez nas rozwiązania odpowiadały rzeczywistym potrzebom obsługiwanych przez nas Firm.

Każde przedsiębiorstwo jest unikalne w swoim działaniu i sytuacji biznesowej. Ciągły kontakt z naszymi Klientami pozwala na uzupełnianie informacji i efektywne działania doradcze. W Domu Maklerskim AFS nie oferujemy hipotetycznych rozwiązań, ale zajmujemy się rzeczywistymi problemami naszych Klientów. Każdy Klient DM AFS ma do dyspozycji własnego Konsultanta, który: 

1. Monitoruje rynek walutowy od 9:00 do 17:00 i zapewnia kontakt telefoniczny w momencie wystąpienia na rynku istotnych wydarzeń.

2. Ma obowiązek znać pozycję walutową Klienta i starać się o uzyskanie jak najlepszych warunków transakcji, doradzając moment jej dokonania i negocjując parametry.

3. Na bieżąco monitoruje parametry zawieranych transakcji zakupu lub sprzedaży walut celem optymalizacji struktury kosztowo przychodowej.

Współpraca jest realizowana przez doświadczonych pracowników, którzy zdobywali wiedzę na renomowanych uczelniach, a pogłębiali ją w pracy dla najpoważniejszych instytucji finansowych. W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych w Domu Maklerskim AFS praktykanci są jedynie wsparciem zespołów projektowych, a nie główną siłą napędową prac. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność obcowania ze znakomitymi specjalistami, a nie osobami uczącymi się zawodu. Wiedza i umiejętności naszych pracowników wspierają autorskie i unikalne w skali krajowej narzędzia informatyczne służące do analizy ryzyka i wyceny instrumentów finansowych. Dzięki wykorzystaniu najnowszych zdobyczy ekonometrii i inżynierii finansowej, a także dostępu do aktualnych danych rynkowych, pracownicy DM AFS są w stanie przeprowadzać analizy o stopniu złożoności nieosiągalnym w żadnej polskiej instytucji finansowej.

Dom Maklerski AFS to:

 • Zespół Ekonomistów pracujących naukowo i wspierających konsultantów
 • Spółka skoncentrowana na rzeczywistych potrzebach swoich Klientów, oferująca jedynie dedykowane rozwiązania
 • Nieobciążona relacjami biznesowymi powodującymi konflikt interesów
 • Jedyna firma spoza sektora bankowego podająca prognozy dla agencji Reuters
 • Firma niezależna od banków, instytucji finansowych, sprzedawców instrumentów finansowych
 • Doświadczeni negocjatorzy wywodzący się również ze świata dealerów walutowych
Oświadczenia

Zasady ładu korporacyjnego

Czytaj więcej

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji  nadzorowanych

Zarząd Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. działając zgodne z najwyższymi standardami rynku finansowego i najlepiej pojętym interesem Klienta, stosuje się do „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. z wyłączeniem zasad określonych w paragrafach 53 – 57.

Obowiązujący tekst dokumentu można znaleźć: tutaj

Upowszechnianie informacji o adekwatności kapitałowej

Dom Maklerski AFS sp. z o.o. spełnia wymogi adekwatności kapitałowej.

Sposób rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji klientów

 1. Wszelkie skargi, wnioski lub reklamacje dotyczące wykonywania przez Dom Maklerski AFS sp. z o.o. czynności maklerskich mogą być składane tylko i wyłącznie w formie pisemnej poprzez przekazanie, osobiście lub listownie, do Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. pisma zawierającego skargę, wniosek lub reklamację.
 2. Skargi, wnioski lub reklamacje powinny zostać złożone przez Klienta w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym czynność, której dotyczy skarga, wniosek lub reklamacja została wykonana/zaniechana lub powinna zostać wykonana/zaniechana.
 3. Skargi, wnioski lub reklamacje rozpatrywane są przez wyznaczonego i upoważnionego przez Zarząd Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. pracownika nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Odwołania w sprawach skarg, wniosków lub reklamacji mogą być składane tylko i wyłącznie w formie pisemnej poprzez przekazanie, osobiście lub listownie, do Zarządu spółki pisma zawierającego odwołanie.
 5. Odwołania rozpatrywane są przez Zarząd spółki nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 6. Pismo zawierające odpowiedź na skargę, wniosek lub reklamację albo odpowiedź na odwołanie, o którym mowa w pkt. 4, Dom Maklerski AFS sp. z o.o. przekazuje bezpośrednio za poświadczeniem odbioru lub wysyła listem poleconym na adres podany w skardze, wniosku lub reklamacji albo odwołaniu. Odpowiedź ta jest ostateczna i zamyka drogę postępowania reklamacyjnego.
 7. W sprawach wymagających czynności wyjaśniających termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do jednego miesiąca.
 8. W każdy poniedziałek w siedzibie Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. w godzinach od 14:30 do 17:00 upoważniona osoba przyjmuje Klientów w sprawie reklamacji lub wniosków.
 9. W przypadku reklamacji związanej z wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych przez Podmiot Realizujący Zlecenie, reklamacja składana przez Klienta w Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. jest przekazywana do Podmiotu Realizującego Zlecenie. W tym przypadku tryb i sposób rozpatrywania reklamacji oraz udzielania informacji Klientowi określa regulamin Podmiotu Realizującego Zlecenie.

Wyniki oceny Rady Nadzorczej stosowania w Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zgodnie z treścią §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” przyjętymi uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF z dnia 2014 roku poz. 17) Rada Nadzorcza przeprowadziła w dniu 30.06.2023 roku ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. w 2022 roku.

Rozdział 1 „Organizacja i struktura organizacyjna”

Organizacja Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. jest odzwierciedlona w strukturze organizacyjnej spółki. Struktura jest transparentna i adekwatna do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz związanego z nią ryzyka. Zakres zadań i obowiązków oraz odpowiedzialność i podległość służbowa zostały dokładnie opisane w Regulaminie organizacyjnym obowiązującym w spółce. Procedury oraz Regulaminy, są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do zmieniającego się otoczenia prawnego. Pracownicy spółki posiadają niezbędną wiedzę i wykształcenie do wykonywania powierzonych im obowiązków.

Prawa pracowników są chronione, mają oni zapewniony dostęp do informacji o zakresach uprawnień, obowiązkach i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych. 

W Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. wdrożono System Zarządzania Ryzykiem, którego głównym celem jest zarządzanie ryzykami związanymi z działalnością spółki, w tym ryzykami ESG.

Rozdział 2 „Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej”

Biorąc pod uwagę, że w Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. wszyscy udziałowcy w 2022 roku zasiadali w Zarządzie Spółki należy przyjąć, że posiadali oni pełen dostęp do informacji, jak również współdziałali w realizacji celów spółki, w tym zapewnienia jej bezpieczeństwa działania.

Spółka kolejny rok obrotowy zatrzymuje cały wypracowany wynik finansowy przeznaczając go na kapitał zapasowy.

Rozdział 3 „Organ zarządzający”

Zarząd Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. ma charakter kolegialny. Indywidualne kompetencje poszczególnych Członków Zarządu spółki dopełniają się w taki sposób, aby możliwe było zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania ryzykiem działalności. Zarząd spółki jest jedynym organem uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością spółki. 

Rozdział 4 „Organ nadzorujący”

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad sprawami Domu Maklerskiego AFS sp. z o.o. kierując się przy wykonywaniu swoich obowiązków dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie spółki. Rada Nadzorcza zatwierdza i nadzoruje realizację strategii zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad skutecznością zarządzania ryzykiem.

Rozdział 5 „Polityka wynagradzania”

Dom Maklerski AFS sp. z o.o. prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej. Ustalona polityka wynagradzania nie stanowi zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności spółki. DM AFS zatrudnia na umowę o pracę zarówno mężczyzn jak i kobiety bez dyskryminacji na płeć, pochodzenie, religię, czy światopogląd. Wysokość wynagrodzenia wiąże się z zajmowanym stanowiskiem oraz posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami. 

Rozdział 6 „Polityka informacyjna”

Polityka informacyjna jest przejrzysta i uwzględniająca potrzeby Klientów. Polityka informacyjna w zakresie przysługujących Klientom środków ochrony w relacjach z Domem Maklerskim AFS sp. z o.o. została określona odrębnie w obowiązujących w spółce Zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewniając wnikliwą, obiektywną i zgodną z przepisami prawa obsługę procesu reklamacyjnego.

Rozdział 7 „Działalność promocyjna i relacje z klientami”

Działalność promocyjna spółki jest prowadzona z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, przekaz reklamowy jest rzetelny.

Rozdział 8 „Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne”

W Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. działa efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej wprowadzony przez Zarząd i nadzorowany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza okresowo dokonuje oceny mechanizmów oraz skuteczności kontroli wewnętrznej w ramach kontroli Zespołu Audytu Wewnętrznego.

Roczne sprawozdania finansowe spółki są przedmiotem badania przez niezależny podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Rozdział 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”

W związku z niewykonywaniem przez Dom Maklerski AFS sp. z o.o. działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Rada Nadzorcza zaleca, aby wyłączyć ze stosowania przez spółkę zasad określonych w paragrafach 53-57 i umieścić stosowną informację o odstąpieniu od stosowania tych zasad na stronie internetowej spółki.

Podsumowanie

Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2022 Dom Maklerski AFS sp. z o.o. jako instytucja zaufania publicznego prowadził działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykładając szczególną uwagę do profesjonalizmu i etyki osób zarządzających spółką.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza uznaje, że w 2022 roku Dom Maklerski AFS sp. z o.o. stosował zasady zawarte w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, należycie i adekwatnie do charakteru i skali prowadzonej działalności.

Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię dotyczącą stosowania w Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 roku.

Raport Ocena Rady Nadzorczej Stosowania w Domu Maklerskim AFS sp. z o.o. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 roku został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 30 czerwca 2023 roku, a następnie opublikowany na stronie internetowej oraz przekazany Walnemu Zgromadzeniu.

Strategia ESG

Czytaj więcej

STRATEGIA ESG DOMU MAKLERSKIEGO AFS SP. Z O.O.
NA LATA 2022 – 2025

Dom Maklerski AFS sp. z o.o. (zwana dalej DM AFS) doradza swoim Klientom w zakresie zabezpieczania ryzyka walutowego oraz incydentalnie w zakresie innych ryzyk finansowych. W opinii Zarządu takie doradztwo inwestycyjne nie generuje żadnych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. DM AFS nie tworzy produktów finansowych oraz nie doradza na rynku kapitałowym i nie sugeruje swoim Klientom inwestycji, które różniłyby się między sobą ratingami ESG. Dodatkowo DM AFS nie doradza w zakresie kryptowalut, które w opinii Zarządu mają bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Niemniej jednak Zarząd DM AFS bierze pod uwagę, w podejmowanych przez siebie decyzjach dotyczących prowadzenia DM AFS, wszystkie czynniki ESG.

Environmental
Ocena i kwalifikacja aspektów środowiskowych dokonywana jest przez Zarząd. Podczas identyfikacji aspektów uwzględniane są aspekty bezpośrednie, na które Spółka może wpływać i sprawuje bezpośrednią kontrolę oraz pośrednie, tj. wynikające z relacji ze stronami zewnętrznymi, na które Spółka może mieć wpływ pośredni.
Do głównych aspektów środowiskowych na które firma ma wpływ to zużycie energii, zapobieganie powstawaniu nadmiernych odpadów, recykling, ponowne użycie materiałów eksploatacyjnych m.in. tonerów do drukarek, jak również stosowanie przy zakupie urządzeń kryterium niskiego zapotrzebowania na energię.
Podstawowym czynnikiem przyczyniającym się do ochrony środowiska i stosowania zasad 6R jest ograniczenie zużycia materiałów papierniczych na rzecz umów z podpisem elektronicznym (kryterium reduce). Stosowanie zasad 6R zostało odzwierciedlone wskaźnikiem stosowania umów z elektronicznym podpisem.
Od 1 stycznia 2022 roku ponad 60% wszystkich umów i dokumentów podpisywanych przez Zarząd jest w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
Jednym z głównych czynników rezygnacji z doradztwa w zakresie kryptowalut, był ogromy ślad węglowy generowany przez bitcoiny, jak również ich negatywny wpływ na społeczeństwa na całym świecie (rag pulls, finansowanie narkotyków, pranie pieniędzy).
Zarząd DM AFS ma pozytywne podejście do tematu pracy zdalnej z uwagi na ograniczenie emisji spalin, mniejszych korków w mieście, lepszego wykorzystania powierzchni biurowej, ograniczenia czasu spędzonego bezproduktywnie na dojazd do biura.
DM AFS dba o wymianę urządzeń na mniej energochłonne. W ostatnim czasie zostało wymienione urządzenie wielofunkcyjne, jak również została zlikwidowana serwerownia wraz z klimatyzatorami na rzecz rozwiązań chmurowych.
Do końca 2023 roku DM AFS planuje wymienić wszystkie laptopy i telefony na bardziej energooszczędne.
DM AFS rozważa wprowadzenie usługi doradztwa w zakresie białych certyfikatów.

Social responsibility
Zarząd DM AFS dba o dobrą atmosferę w pracy, reaguje na zgłoszenia i sugestie Pracowników, wspiera rozwiązania umożliwiające pracę zdalną.
DM AFS na co dzień realizuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, zapewniając swoim Pracownikom równe prawa i obowiązki, równy dostęp do możliwości rozwoju, awansu, środków finansowych (uposażenia). DM AFS zatrudnia na umowę o pracę zarówno mężczyzn jak i kobiety bez dyskryminacji na płeć, pochodzenie, religię, czy światopogląd. Wysokość wynagrodzenia wiąże się z zajmowanym stanowiskiem oraz posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami. DM AFS nie przewiduje ograniczeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Efektem stosowanej polityki jest przywiązanie i utożsamianie się z firmą przez Pracowników. Średnia długość stażu w DM AFS to 10 lat.
DM AFS jest w ciągłym kontakcie ze swoimi Klientami i dostawcami usług. Zarząd DM AFS dba o to, żeby interesy Klientów zawsze były najważniejsze i nie występowały żadne konflikty interesów.
DM AFS we współpracy z PARP oraz innymi instytucjami organizuje cykliczne szkolenia w celu podnoszenia wiedzy wśród polskich przedsiębiorców w zakresie ryzyk finansowych i możliwości ich mitygacji.

Governance
W DM AFS wdrożono Zasady Ładu Korporacyjnego, które są corocznie weryfikowane przez Radę Nadzorczą.
Zarząd DM AFS dba o to, żeby spotkania Zarządu odbywały się cyklicznie i wszystkie sprawy dotyczące Spółki były prowadzone na bieżąco.

Jak możemy pomóc Ci w Twoim biznesie? Zobacz film.

Główna przewaga Domu Maklerskiego AFS opiera się na stosowanym przez nas podejściu, polegającym na nastawieniu na konkretne potrzeby naszych Klientów.

Zobacz film