Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem

System zarządzania ryzykiem finansowym

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem Finansowym pozwala na ujęcie ryzyka finansowego w konkretne ramy organizacyjne i zapewnienie skuteczniejszej transparentności operacyjnej. 

      Na System składają się dwa elementy:

  1. Polityka Zarządzania Ryzykiem Finansowym,
  2. Procedury Zarządzania Ryzykiem Finansowym.

Po wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem, klient otrzymuje korzyści w postaci:

  •  zwiększenia przejrzystości procesów zarządzania ryzykiem,
  • jasnego określenia zakresu  obowiązków i odpowiedzialności pracowników w Spółce,
  • usprawnienia i usystematyzowania procesów podejmowania decyzji.

Wdrożenie zarówno polityki, jak i procedur poprzedzone jest ewaluacją przedsiębiorstwa pod kątem ryzyka finansowego. Istnienie Systemu nie pozostawia miejsca na ryzykowne operacje podejmowane przez pracowników i dokładnie opisuje, jakie działania są dopuszczalne.